Skip to main content

Apurahojenmyöntäminen ja hakeminen

APURAHOJEN MYÖNTÄMINEN

Huonekalusäätiö jakaa vuosittain apurahoja, joita haetaan helmikuussa. Hakuajan alkamisesta ilmoitetaan erikseen sanomalehdissä ja säätiön kotisivuilla. Säätiön hallitus tekee apurahoja koskevat päätökset kokouksessaan keväällä (yleensä huhtikuussa).

Hakijoille ilmoitetaan hakemusta koskevasta päätöksestä viipymättä hallituksen kokouksen jälkeen. Samalla kerrotaan myös apurahan maksamisen yksityiskohdista ja mahdollisista ehdoista. Myös kielteisestä päätöksestä ilmoitetaan hakijalle. Myönnetyt apurahat ja niiden saajat julkistetaan säätiön www-sivuilla.

Apuraha voidaan myöntää yhdelle henkilölle tai useammalle yhdessä tai yhteisölle. Yhteisöllä tulla olla voimassa oleva y-tunnus.

Apurahaa myöntäessään hallitus kiinnittää huomiota siihen, että hanke on säätiön tarkoituksen mukainen, jolloin sen lopputulos on omiaan edistämään huonekalu-, puusepän-, urheiluväline- tai soitinteollisuuden ammatillista, kaupallista tai teknillistä osaamista, markkinointia tai alan kansainvälistymistä.

Tuettavassa hankkeessa voi olla kyse esimerkiksi

 • tuoteinnovaatiosta, tuotekehityksestä, tuotesuunnittelusta
 • laite-, kone- tai materiaalihankinnasta
 • liikeidean suunnittelusta tai toimeenpanosta
 • markkinoinnista, tuote-esittelystä, näyttelystä, messuille osallistumisesta
 • tutkimuksesta
 • jatko-opintojen edellyttämästä opinnäytetyöstä, tutkimushankkeesta tai opintomatkasta (apurahoja ei myönnetä perusopinnoista koituviin asumis- ym. kustannuksiin, laite- tai materiaalihankintoihin eikä niiden edellyttämiin opinnäytetöihin)
 • koulutuksen järjestämisestä
 • opintomatkasta ammatillisen osaamisen kehittämiseksi tai ylläpitämiseksi, tai
 • julkaisusta

Apurahaa voi hakea kustannusten kattamiseen joko osittain tai kokonaan.

Apurahan myöntämisen edellytyksenä on, että

 • saaja sitoutuu toimittamaan selvityksen säätiölle apurahan käytöstä sen myöntämisvuoden loppuun mennessä ja
 • saaja hyväksyy selvityksen yhteenvedon julkaisemisen säätiön www-sivuilla.

Säätiö katsoo apurahan saajan hyväksyneen edellä todetut ehdot apurahahakemuksen lähettämisellä.

APURAHAN HAKEMINEN

Huonekalusäätiölle osoitettu apurahahakemus tehdään ensisijaisesti käyttäen sähköistä hakemuslomaketta. Mahdollista on myös tehdä vapaamuotoinen hakemus, joka lähetetään sähköpostilla säätiön asiamiehelle osoitteeseen

Vaihtoehtona on myös hakemuksen lähettäminen postitse.

Hakemus aloitetaan aina tiivistelmällä, jonka perusteella päätellään, onko hanke perusteellisemman tutustumisen arvoinen.

Tiivistelmän tarkoituksena on kuvata lyhyesti hankkeen aihe, lähtökohdat ja tarkoitus sekä tarvittava rahoitus ja rahoitussuunnitelma. Siitä tulee ilmetä myös lopputulos, johon hankkeella pyritään. Se ei ole aiheen yleiskuvaus eikä johdanto hankkeeseen. Tiivistelmä ei sisällä linkkejä WWW-sivuilla julkaistuun aineistoon. Tiivistelmän enimmäispituus on yksi A4 –sivu.

Varsinainen hakemus liitteineen on vapaamuotoinen ja se on enimmillään kymmenen A4-sivua. Varsinainen hakemus ei ole kuitenkaan välttämätön, jos kaikki tarpeelliset tiedot ilmenevät tiivistelmästä.

Hakemukseen voi lisäksi oheistaa

 • hakijan kelpoisuutta selvittävän CV:n, referenssiluettelon tai vastaavan, jonka enimmäispituus on kaksi A4-sivua ja
 • hakijan työnäytteitä selvittävän portfolion tai vastaavan, jonka tulee rajoittua enintään kymmeneen A4-sivuun.

Hakemuksessa ei käytetä linkkejä hakijan WWW-sivuilla aiemmin julkaistuihin aineistoihin tai muihin WWW-sivuilta saatavissa oleviin hakemukseen liittyviin lähteisiin kuten esimerkiksi tutkimuksiin, selvityksiin ja lehtikirjoituksiin.

APURAHAN KÄYTTÄMINEN

Apuraha on tarkoitettu käytettäväksi hakemuksessa ja apurahapäätöksessä todettuun tarkoitukseen ja sen myöntämisvuoden aikana, jollei apurahapäätöksestä muuta johdu. Jos apurahan käyttö hakijasta riippumattomista syistä estyy myöntämisvuoden aikana mutta se voidaan käyttää myöhäisempänä aikana, tulee apurahan saajan olla yhteydessä säätiön asiamieheen.

Apurahan käytön estyessä kokonaan tai osittain, on apurahan saaja velvollinen palauttamaan apurahan tai sen osan säätiölle.

SELVITYS APURAHAN KÄYTÖSTÄ

Apurahan saajan tulee toimittaa Huonekalusäätiölle myöntämisvuoden marraskuun loppuun mennessä vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä. Selvitys laaditaan myös myöntämisvuoden marraskuun lopussa vielä keskeneräisenä olevasta hankkeesta.

Selvitys osoitetaan Huonekalusäätiölle ja se toimitetaan säätiön asiamiehelle sähköpostitse. Selvityksestä on käytävä ilmi, mikä oli hankkeen tarkoitus ja mitä myönnetyllä rahoituksella on saatu aikaiseksi. Selvityksessä esitetään myös, miten myönnettyjä rahoja on käytetty. Menotositteiden liittäminen selvitykseen ei ole tarpeen, jollei säätiö sitä erikseen vaadi.

Selvityksen enimmäispituus on lähtökohtaisesti kaksi A4-sivua. Siihen voi liittää myös kuvia tai piirroksia. Selvitykseen ei tule sisällyttää linkkejä saajan www-sivuille tai linkkejä hankkeesta kertoviin julkaisuihin.

Selvitys aloitetaan tiivistelmällä. Tiivistelmä on napakka, yleiskielinen ja yleistajuinen. Kieliasultaan se on neutraali ja asiatyylinen. Sen toivotaan kertovan myös alan ulkopuolisille, mistä hankkeessa on ollut kysymys. Tiivistelmässä ei tule toistaa apurahapäätöksessä todettua apurahan käyttötarkoitusta. Tiivistelmän enimmäispituus on noin puolet A4:sta (1500 merkkiä välimerkit mukaan lukien).

Huonekalusäätiö julkaisee tiivistelmän kotisivuillaan. Apurahan saajan suostumuksella tiivistelmän yhteydessä voidaan julkaista 1-2 kuvaa apurahalla tuetusta hankkeesta sekä apurahan saajan yhteystiedot ja linkki saajan www- sivuille. Suostumus kuvien ja yhteystetojen julkaisemiseen tulee kertoa selvityksessä. Julkaistavaksi toivottujen kuvien tulee olla JPG-formaatissa, mahdollisimman tarkkoja mutta kuitenkin vähintään 500 pikseliä leveitä.

Back to top of page